پایگاه اطلاع رسانی ایران کد

مرکز خدمات رسمی بارکد بین المللی و کد ملی کالا

فرآیند صدور بارکد چگونه است؟

ابتدا باید مدارک هویتی و لیست محصولات خودرا در تلگرام به شماره 09303009098 ارسال نمائید، سپس فاکتور ایجاد شده که برای شما ارسال می شود را به شماره حساب 1300300/41 بنام مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران واریز نمائید.

توجه کنید که شناسه پرداخت که در پیش فاکتور آمده را در فیش واریزی ذکر نمائید.

لیست کارشناسی اولیه مشخصات فنی محصولات برای شما ارسال می شود، آنرا مطالعه و در صورت صحیح بودن تائید نمائید. اگر خطایی در آن مشاهده شد، آنرا اصلاح و اطلاع دهید که اعمال شود.

پس از تائید برگه مشخصات فنی محصول توسط شما، کدهای نهایی شده آماده و قابل چاپ می باشند.